Žurnalo Miškininkystė viršelis  Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Miškų instituto ir
Aleksandro Stulginskio Universiteto
leidžiamas RECENZUOJAMAS mokslo žurnalas
ISSN 1392-2041
UDK 630

 


 

TRUMPA APŽVALGA ŽURNALO KRYPTIS PERIODIŠKUMAS BIBLIOGRAFINĖS DUOMENŲ BAZĖS
Mokslo žurnalas „Miškininkystė” leidžiamas nuo 1994 m., tęsiant „Lietuvos miškų ūkio mokslinio tyrimo instituto mokslo darbų“, leistų nuo 1956 m., veiklą.
Žurnalas leidžiamas valstybės biudžeto bei Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Miškų instituto ir Aleksandro Stulginskio universiteto lėšomis.
Žurnale „Miškininkystė” spausdinami originalūs moksliniai, apžvalginiai straipsniai ir trumpi pranešimai miškininkystės, miško ekologijos, genetikos, miškų atkūrimo, tipologijos, dirvožemių tipologijos, hidrologijos, ekonomikos, apsaugos, fitopatologijos, entomologijos, medžioklėtyros ir kt. temomis. Straipsniai gali būti parengti lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Žurnalas leidžiamas du kartus per metus, birželio mėn. (Nr. 1), gruodžio/sausio mėn. (Nr.2) Žurnalas referuojamas „CABI Publishing Forestry Abstracts“, „Lithuanian Science Abstracts“, elektroninėse bibliografinėse duomenų bazėse „Forest Science Database“, „CAB direct“, Index Copernicus sp. z o.o.
Žurnalas yra įtrauktas į Lietuvos mokslo tarybos tvirtinamą Lietuvos mokslo leidinių, kuriuose publikuoti mokslo straipsniai pripažįstami suteikiant daktaro mokslo laipsnį, sąrašą. Redakcinė kolegija ypatingai kviečia doktorantus ir jaunuosius mokslininkus skelbti svarbiausius tyrimų rezultatus ir publikuoti apžvalginius straipsnius šiame žurnale. Tai yra puiki galimybė pristatyti savo idėjas ir tyrimus Lietuvos miškininkams, miško ekologams ir mokslininkams.

 


 

RECENZAVIMAS AUTORIŲ ATSAKOMYBĖ ŽURNALĄ GALITE PASKAITYTI PRENUMERATA
Visi straipsniai recenzuojami ne mažiau dviejų recenzentų. Recenzentams paliekama teisė likti anoniminiais. Straipsnius autoriai turi pataisyti, atsižvelgdami į recenzijose pateiktas pastabas, arba motyvuotai paaiškinti, kodėl į pataisas neatsižvelgta. Sprendimas dėl straipsnio publikavimo žurnale priimamas redakcinės kolegijos posėdžio metu.
Straipsniai publikuojami nemokamai.
Nepriimami darbai, kurie anksčiau buvo skelbti spaudoje arba yra įteikti kitų leidinių redakcijoms. Jeigu straipsnio medžiaga spausdinta kituose leidiniuose, privalu apie tai pranešti leidėjui bei pateikti anksčiau spausdinto straipsnio kopiją. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, Mokslų akademijos bibliotekoje, Lietuvos žemės ūkio bibliotekoje Vilniuje, Kauno ir kitų apskričių viešosiose bibliotekose, Vilniaus universiteto bibliotekoje, Aleksandro Stulginskio universiteto bibliotekoje, LAMMC Miškų, Žemdirbystės bei Sodininkystės ir daržininkystės institutų bibliotekose, taip pat visose Lietuvos miškų urėdijose. Žurnalą „Miškininkystė“ galite užsiprenumeruoti Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institute, Liepų g.1, LT-53101, Girionys, Kauno r.

 

 

El.paštas:miskininkyste@mi.lt